CHINA BY RAIL SHANGHAI

SHANGHAI FLO
DECEMBER 13, 2001
FLORENCE SPEAKS
SHANGHAI
DECEMBER 14, 2001
THE BUND
SHANGHAI
DECEMBER, 2001
NANJING ROAD
SHANGHAI
DECEMBER 14, 2001
PEOPLE'S SQUARE
SHANGHAI
DECEMBER 14, 2001
MUSEUM
SHANGHAI
DECEMBER 14, 2001
SHANGHAI STROLL
DECEMBER 14, 2001
DO THE HUSTLE
SHANGHAI
DECEMBER 14, 2001
BYE BYE SHANGHAI
DECEMBER 14, 2001