CHINA BY RAIL HANGZHOU

TRAIN TO HANGZHOU
DECEMBER 11, 2001
WITH SHERRY
12 DECEMBER
2001
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
CITY IN THE GARDEN
HANGZHOU
LIN YIN TEMPLE
HANGZHOU
WEST LAKE
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
WEST LAKE
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
A PARK
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
TEA WITH SHERRY
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
TEA VILLAGE
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
A CUP OF TEA
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
QUALITEA
HANGZHOU
DECEMBER 12, 2001
WITH SHERRY
2001
13 DECEMBER
RIVER PAGODA
HANGZHOU
DECEMBER 13, 2001
OLDTOWN
HANGZHOU
DECEMBER 13, 2001
MENU PLAN
CHINA BY RAIL
DECEMBER 13, 2001